תקנים

רשימת תקנים לפי מוצר

צבעי אבקות
 

Qualicoat Class 1

Qualicoat Class 2

Qualicoat Class 3

AAMA 2603

AAMA 2604
AAMA 2605